1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Lo@Velo
Langerbrugsestraat 5 bus A
Btw Nr: BE 0752.789.977
info@lo-velo.be

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Lo@Velo, de elektronische webwinkel van de maatschappelijke zetel in de langerbrugsestraat 5 bus A, 9940 Evergem (België), Btw Nr: BE 0752.789.977  biedt haar klanten de mogelijkheid om fietsen, accessoires, kledij online aan te kopen.

De koper aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

 1. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgegeven prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 1. AANBOD

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of achterhaald is.
Lo@Velo is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lo@Velo is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lo@Velo.

Lo@Velo heeft het recht om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van Lo@Velo tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Lo@Velo zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lo@Velo te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 1. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van langerbrugsestraat 5 bus A, 9940 Evergem (België) op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lo@Velo beschikt, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lo@Velo zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 1. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie:

(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering: acht (8) dagen na de levering 

(b) in geval van verborgen gebreken: acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. 

Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 1. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De waarborg is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
De waarborg is niet overdraagbaar.

 

 1. OVERMACHT
  Lo@Velo is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 1. HERROEPINGSRECHT

De koper heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Kopers die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Lo@Velo en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Lo@Velo.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs zullen worden teruggenomen.

Na het ontvangen van de artikelen, stort Lo@Velo het bedrag van de teruggestuurde goederen terug.

Wij nemen in geen geval terug:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan het etiket is verwijderd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

 1. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien een koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, echter niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 1. GARANTIEBEPALINGEN

Lo@Velo garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.

De garantie is niet overdraagbaar.

De door Lo@Velo op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om Lo@Velo aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

 1. GARANTIEPERIODE

Producten worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

 1.  GARANTIEOMVANG

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Lo@Velo is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen.

Kosten van transport van en naar Lo@Velo komen voor rekening van de koper.

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt Lo@Velo voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 1. INDIENEN GARANTIECLAIM

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij Lo@Velo.

 1. AANSPRAKELIJKHEID GARANTIE

Een door Lo@Velo gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat Lo@Velo ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Lo@Velo strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Lo@Velo betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. UITSLUITINGEN GARANTIE

Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

-       Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

-       Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;

-       Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

-       Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door te bestellen op de webshop van Lo@Velo, stemt de koper uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Lo@Velo zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. 

 1. AANTASTING GELDIGHEID 

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 1. KLANTENDIENST

De maatschappelijke zetel van Lo@Velo is bereikbaar via e-mail op  - info@lo-velo.be of per post op het volgende adres: Langerbrugsestraat 5 bus A, 9940 Evergem (België)

 1. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lo@Velo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
Lo@Velo kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

 1. BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail,  ...).

 1. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige Lo@Velo website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Lo@Velo gebruikt worden. 

 1. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Lo@Velo is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.